Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Sēvesi ma'ae Longa'i Fānau mo e To'utupu

Ngaahi Me‘a mo e Polokalama ma‘ae Fānau´ | Ngaahi me‘a te ke ala ma‘u atu mei´ he laipeli´ | Katiloka 'a e fānau | Fatongia 'o e Mātu'a tauhi fānau | To'utupu | Naunau tokoni ki he ako

storytime

'Oku 'ikai totongi ho'o kau ki he laipeli. 'Oku 'i ai 'a e kaati makehe ma'ae fānau mo e to'utupu. 'Oku fiema'u 'a e matu'a tauhi fānau ke nau fakamo'oni ki he ngaahi foomu' ni, pea ko honau fatongia ke fakapapau'i 'oku fakafoki mai 'i he taimi totonu 'a e ngaahi tohi mo e naunau 'oku 'ave mei he laipeli, pea mo fakapapau'i foki 'oku 'ikai maumau 'a e ngaahi tohi' ni.

Ngaahi Me‘a mo e Polokalama ma‘ae Fānau´

‘Oku ‘i ai ha ngaahi talanoa ‘oku fai ‘i he uike kotoa ‘i he ngaahi laipeli kotoa ma‘a  e  longa‘i fānau ‘oku te‘eki ako´ pehē ki he ngaahi polokalama ma‘ae fānau ta‘u ako´ ‘i he taimi tutuku ‘a e ako´.  ‘Oku toe ‘i ai mo ha ngaahi polokalama kehe ma‘a e fānau´, ‘o kau ki ai mo e ngaahi kalasi ma‘a e fanga fa‘ē´ mo ‘enau fānau kei valevale´, mo e ngaahi kalapu lautohi ma‘a e fānau ‘i he ngaahi ta‘u kehekehe.  Vakai ki ho‘o mou laipeli fakafeitu‘u´ ki ha ngaahi me‘a ‘oku teu ke fakahoko´, pe vakai ki he peesi ‘initaneti ko e What‘s on.

 

Ngaahi me‘a te ke ala ma‘u atu mei´ he laipeli´

mother & child

Ko e ngaahi me‘a kotoa pe ‘i he laipeli´, tukukehe ‘a e ngaahi DVD, ‘i he tafa‘aki ma‘a e fānau´ mo e to‘utupu talavou´, ‘oku ta‘etotongi ki he fānau mo e to‘utupu´ ‘i he‘enau ngāue‘aki ‘enau kaati.  ‘Oku lava ke ‘ave fakataimi ki he lahi taha te ke ala fiema‘u´.

Kapau ‘oku ‘ikai te ke fakafoki mai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu´, kuo pau ke ke totongi ha pa‘anga.  Fakafoki ki laipeli na‘a´ ke ma‘u atu mei ai´ he te ke ala totongi ‘a e $1 ki he me‘a taki taha.

'Ave uike taha Totongi fakafoki tōmui
DVD Sēniti 50 ki he 'aho
Vitiō Sēniti 50 ki he 'aho
Makasini Sēniti 30 ki he 'aho
CD Sēniti 30 ki he 'aho
'Ave uike 3 Totongi fakafoki tōmui
Ngaahi tohi Sēniti 30 ki he 'aho
Tepi Sēniti 30 ki he 'aho
Tohi mo e tepi pe CD Sēniti 30 ki he 'aho

Tohi

'Oku 'i ai 'a 'emau ngaahi tohi ma'ae pēpē, longa'i fānau iiki, fānau ako mo e to'utupu. 'Oku mau ma'u 'a e ngaahi tohi fakamatala 'e tokoni ki he fānau mo 'e to'utupu ki he'enau homueka mo 'enau ako ki he sivi'.

'Oku mau ma'u 'a e ngaahi tohi ma'ae fānau 'i he lea faka-Tonga. 'Eke ki he tokotaha ngāue laipeli ke ne fakahā atu 'a e feitu'u 'oku tauhi ai eni, pe ko ho'o vakai'i 'a e katiloka heni.

Katiloka 'a e fānau (Kid's Catalogue)

Ko e katiloka ni 'oku fatu ia ke tokoni ki he fānau ke nau ma'u 'a e me'a 'oku nau kumi ki ai 'i he laipeli. 'Oku lava ke nau faka'aonga'i 'a e ngaahi komipiuta 'i he laipeli pe ko e 'initaneti. 'Oku ma'u foki 'i he katiloka 'a e fānau 'a e ngaahi fakamatala fekau'aki mo e ngaahi me'a 'oku hoko 'i he laipeli, pea fehokotaki ki he uepisaiti 'oku taau ma'ae fanau. Kamata ho'o fekumi.

Fatongia 'o e Mātu'a tauhi fānau

Ko e fatongia 'o e matu'a tauhi fānau ke 'ilo 'a e me'a 'oku sio ki ai 'a e fanau 'i he laipeli pea mo e me'a 'oku nau faka'aonga'i 'enau kaati laipeli ke 'ave ki 'api.

'Oku 'ikai ko e fatongia 'o e laipeli ke tokanga'i 'a e fanau 'oku tuku 'i he laipeli ta'e'iai ha taha ke ne tokanga'i. 'E lava pe ke fakafetu'utaki ki he potungāue 'oku nau tokanga'i 'a e fānau 'okapau 'e 'ikai ke ma'u 'a e mātu'a tauhi fānau. 'Oku lava ke ma'u 'a 'emau fakahinohino ki he me'a 'oku ma'u ma'a e fānau i he laipeli.

'Oku lava 'a e fānau mo e to'utupu 'o sio mo 'ave ha me'a pe mei he laipeli 'o kau ai mo e ngaahi tohi 'i he tafa'aki ma'ae kakai lalahi, tukukehe 'a e ngaahi vitiō, DVD mo e ngaahi CD 'oku ma'u 'a hono lesisita senisoa ('o hangē ko e R16).

To'utupu

teenagers

Ko e to'utupu 'a kinautolu 'oku ta'u 13 ki he 18. Kuopau ke fakamo'oni 'a e mātu'a tauhi fānau ki he ngaahi foomu 'a kinautolu 'oku kei si'i hifo he ta'u 18 pea ko honau fatongia ke fakapapau'i ko e ngaahi tohi mo e naunau 'oku nau 'ave mei he laipeli 'oku fakafoki mai 'i he taimi na'e tukupā ki ai.

'Oku 'i ai 'a e konga 'o 'emau uepisaiti ma'ae to'utupu 'oku ui ko e Teens.

Naunau tokoni ki he ako

'Oku ma'u 'e he laipeli 'a e ngaahi me'a lahi ke tokoni atu ki he ako. 'Oku kau heni 'a e ngaahi tohi fakahinohino ki he ngaahi lēsoni NCEA, pea mo e ngaahi uepisaiti S*Lab mo e Any Questions (pe ko e ngaahi fehu'i).

Kataki 'o 'eke ki kau ngāue laipeli 'o kapau 'oku ke fiema'u ha tokoni. Ko 'emau ngāue ke tokoni'i koe.

 

Our libraries I Joining I Borrowing